Privacystatement

Verzekeren.com
Laan van de vrede 1
9728 CA Groningen
+31 (0)85 13 07 113

Inleiding

Via de websites van Heemzaethe worden diensten aangeboden waarbij het nodig is dat er privacygevoelige informatie wordt verwerkt. Het is van belang dat er op een zorgvuldige wijze wordt omgegaan met uw gegevens. Wij nemen dan ook passende maatregelen om uw gegevens te beschermen.

In dit privacy statement leggen we u de volgende dingen uit:

 • Gebruik van uw persoonsgegevens
 • Doeleinden van het gebruik van uw persoonsgegevens
 • Verstrekken van uw gegevens aan derden
 • Uw rechten
 • Cookiebeleid

Gebruik van uw persoonsgegevens

Bij het gebruik van de diensten welke worden aangeboden door Heemzaethe laat u persoonsgegevens bij ons achter. Wij verwerken uitsluitend gegevens die benodigd zijn voor de uitvoering van onze taak. Afhankelijk van de dienst waar u gebruik van maakt verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW gegevens (Naam, Adres en Woonplaats)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Gezinssituatie
 • Bankrekeningnummer
 • Overige gegevens die benodigd zijn voor het maken van een vergelijking en/of aanvraag voor een verzekering (hierbij kunt u denken aan gegevens over uw woning of auto)

Doeleinden van het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het maken van een vergelijking om een passend product te vinden wat aansluit bij uw persoonlijke situatie.
 • Het verwerken van een aanvraag en u op de hoogte te houden van de status van deze aanvraag.
 • Het behandelen van schademeldingen behorende bij door Heemzaethe afgesloten producten (wij kunnen op basis hiervan ook persoonsgegevens van u verwerken indien u geen klant bent bij Heemzaethe.)
 • Om met u te communiceren via nieuwsbrieven
 • Om met u te communiceren naar aanleiding van vragen, opmerkingen of klachten.
 • Om met u te communiceren indien u via ons een product hebt afgesloten waarbij wij optreden als contactpunt (wij kunnen contact met u opnemen indien wij er niet zeker van zijn of het afgesloten product nog passend is bij uw persoonlijke situatie).

Verstrekken van uw gegevens van derden

Wij leveren uw persoonsgegevens uitsluitend aan derde partijen indien dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten. Hierbij kunt u denken aan de verzekeraar waar wij uw aanvraag hebben ingediend maar ook de schadehersteller indien dit nodig is. 

Daarnaast sluiten wij met derde partijen waarmee wij systematisch persoonsgegevens delen een overeenkomst inhoudende regels omtrent de omgang met persoonsgegevens om de veiligheid hiervan te waarborgen.

Buiten onze dienstverlening om zullen we uw gegevens enkel delen met derde partijen indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Uw rechten 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt dat u verschillende rechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. Heemzaethe wil graag transparant handelen waardoor wij u hieronder een korte uitleg geven over elk van de rechten die u heeft op basis van de AVG:

Recht op dataportabiliteit
Het recht op dataportabiliteit wil zeggen dat u het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u heeft. Het recht op dataportabiliteit wordt ook wel het ‘recht om gegevens over te dragen’ genoemd. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken zullen wij u alle digitale gegevens die wij van u hebben toesturen in een gestructureerd, veelgebruikt format.

Recht op vergetelheid
Indien er geen goede reden meer is voor Heemzaethe om uw gegevens langer te verwerken is het van belang dat uw gegevens worden gewist. U kunt ons in een aantal gevallen vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Het is echter lang niet altijd mogelijk om al gegevens te laten verwijderen. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om gegevens te bewaren. In de volgende gevallen zullen wij uw persoonsgegevens op verzoek wissen:

 • Noodzaak
  Indien wij uw gegevens met een bepaald doel hebben verwerkt en het niet meer noodzakelijk is om de gegevens te bewaren.
 • Toestemming ingetrokken
  Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming en u uw toestemming weer intrekt.
 • Bezwaar
  Indien u een gegrond bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 
 • Onrechtmatige verwerking
  Indien wij geen rechtmatige grondslag hebben om uw gegevens te verwerken. Hier kunt u denken aan toestemming, wettelijke verplichting of het uitvoeren van een overeenkomst.
 • Wettelijk bepaalde bewaartermijn verlopen
  Wij zijn wettelijk verplicht uw gegevens na een bepaalde tijd te wissen.

Recht op inzage

Twijfelt u of Heemzaethe wel met de juiste gegevens van u werkt? Dan kunt u gebruik maken van het recht op inzage. U heeft in principe recht op inzage van al uw gegevens. Indien u gebruik wenst te maken van dit recht zullen wij u een overzicht sturen inhoudende kopieën van alle documenten waar uw persoonsgegevens in zijn. Wij verzoeken u wel om de reden op te geven waarom u van dit recht gebruik wenst te maken zodat wij het voor u en onszelf simpeler kunnen maken, hier bent u echter niet toe verplicht.

Recht op rectificatie en aanvulling

Indien wij gegevens van u verwerken die niet (meer) juist of onvolledig zijn heeft u het recht om uw gegevens te laten rectificeren of aanvullen. U kunt rectificatie vragen in de volgende gevallen:

 • Uw persoonsgegevens kloppen niet;
 • Uw persoonsgegevens zijn niet compleet;
 • Uw persoonsgegevens zijn niet relevant voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
 • Uw persoonsgegevens worden gebruikt in strijd met de wet.

Recht op bezwaar

U kan in bezwaar gaan tegen het verwerken van uw gegevens door Heemzaethe. Er zijn twee situaties waarin wij wettelijk verplicht zijn om mee te werken aan het bezwaar. Echter wanneer u op andere basis bezwaar indient zullen we altijd met u in gesprek gaan. Bovengenoemde situaties zijn als volgt:

 • Recht van bezwaar bij direct marketing
  Indien wij u reclamepost sturen zonder dat u hier toestemming voor heeft gegeven kunt u bezwaar aantekenen. Wij zullen de post hierna niet meer sturen.
 • Recht van bezwaar vanwege uw specifieke situatie
  U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens als uw persoonlijke situatie dit klaarblijkelijk eist. Wij zullen hier aan meewerken tenzij onze belangen voor het verwerken van de persoonsgegevens groter is dan uw belang van het wissen ervan (hierbij kunt u denken aan een wettelijke verplichting).

Cookiebeleid

Tijdens het bezoeken van de website van Heemzaethe worden cookies geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie erop. De informatie laat uw gedrag op de website terugzien. Hierbij kunt u denken aan welke pagina’s u heeft bekeken of welke gegevens u heeft ingevuld. Wij kunnen deze informatie gebruiken indien u de site opnieuw bezoekt. 

Op de website van Heemzaethe kunnen ook door derde partijen cookies worden geplaatst. Op het gebruik van cookies van andere partijen is het privacy- en cookiebeleid van die partij van toepassing. 

Onderstaand vindt u meer informatie over de cookies die door Heemzaethe worden gebruikt en hoe u hier zelf invloed over uit kunt oefenen.

Welke cookies gebruikt Heemzaethe?
Cookies waarbij geen toestemming benodigd is:

 • Functionele cookies
  Functionele cookies zijn noodzakelijk om er voor te zorgen dat de website op een correcte manier werkt en gebruiksvriendelijk is
 • Analytische cookies
  Analytische cookies worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Hierbij kunt u denken aan Google analytics.

Cookies waarbij toestemming benodigd is:

 • Social media cookies
  Op onze websites vindt je buttons om pagina’s te delen op bijvoorbeeld Facebook of twitter. Het gebruik van deze cookies is noodzakelijk om de buttons te laten werken.
 • Marketing cookies
  Door het gebruik van marketing cookies kunnen wij u aanbiedingen doen waar u ook echt iets aan heeft.
 • Advertentie cookies
  Wij plaatsen advertentie cookies op onze website. Daarnaast geven wij derde partijen de mogelijkheid om advertentie cookies te plaatsen op onze website. De informatie uit deze advertentiecookies kunnen wij op deze manier met elkaar combineren waardoor wij bij kunnen houden welke advertenties u heeft gezien en hoe vaak. Zo kunnen we u relevante aanbiedingen doen.

Geen cookies?
Het is mogelijk om onze cookies uit te schakelen of te verwijderen. Het is dan wel mogelijk dat de website niet meer helemaal naar behoren werkt. Cookies worden per browser per apparaat geplaatst. Hierdoor zijn er verschillende wijzen waarop cookies kunnen worden aangepast en worden verwijdert. Hoe je cookies aanpast of verwijdert op uw apparaat leest u hieronder (Let op: u dient onderstaand stappenplan te doorlopen op ieder apparaat wat door u wordt gebruikt):